Look for your Course

Over 2500 tech online and offline trainings

Reviews

Asset 18

Chris E.

“It was great taking this course. The curriculum was explained to everyone’s understanding, reviewing the course outline multiple times in order to understand the complicated knowledge. ” (for the course CNNA – 2)

asfa

Alexandru U.

“The quality of the course in general, as well as the training offered by the trainer, seemed to me to be perfect. I will not hesitate to further recommend Deltatel Training Center. ”

“The quality of the materials used as a basis for the course were good but in combination with the high degree of explanations offered by the trainer they led to a high quality of training.”

“The teaching method, the patience and the guidance of the trainer were from my point of view at a very high level.”

“The kindness of the whole team of the Training Center of Deltatel as well as all the elements related to the logistics side facilitated the unfolding in optimal and pleasant condition of the course. Thank you for this experience, I wish you much success in the future! ”

zdzv

Ruxana A.

“I was pleasantly surprised by the trainer’s ability to explain complicated things within simple terms for my understanding and the trainer’s ability to adapt to each student’s needs.”

Asset 18

Ioana D.

„The course achieved its objectives. The trainer was excellent.”

xsvs-03

Claudiu C.

„ A very pleasant experience, I learned much more than I expected. A great course, quite different from everything on the market, with plenty of practical applications. It would be beneficial to have more sessions for a more in depth understanding of the material, but the course certainly reached its objectives.”

sasf-02

Alex D.

„I liked the fact that many times, the examples given were from “real life”, which led to an easier understanding of the subject material.”

dfs

Adrian B.

„In a system where no one says much for many reasons, to my surprise I learned that negative feedback can turn into a constructive critique.”

Sign up for our courses!

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ

I. Introducere

Deltatel SRL, societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Timișoara, Str. Gh. Lazar nr. 11, cod poștal 300081, înregistrată la registrul comerțului sub numărul J35/1133/2003, având cod unic de înregistrare RO 15434490 (“Societatea” sau “Deltatel”) vă comunicăm această Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Nota de informare”), pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor noastre cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (denumite în continuare, în mod generic, „Prelucrarea”).

II. Categorii de date cu caracter personal

Pentru scopul Prelucrării menționat la punctul III de mai jos, prelucrăm anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră in urma inscrierii la training-urile din cadrul companiei Deltatel – denumite în continuare „Date Personale”, nume, prenume, numărul de telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, cetățenia, naționalitatea, țara nașterii, informații privind studiile realizate, fotografii furnizate pentru obținerei diplomei (dacă este cazul), pentru a respecta prevederile legale și pentru a servi interesul nostru legitim ( comunicări de marketing, informări clienți, obligații legale).

III. Scopul Prelucrării

Prelucrăm Datele dumneavoastră Personale în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă, în scopul participării la cursuri de formare profesională oferite de Deltatel, astfel cum vom detalia în cele ce urmează. Vom utiliza Datele Personale, astfel cum vor fi furnizate de dumneavoastră către Deltatel, doar în scopul menționat în această Notă de informare. Atunci când faceți o înscriere, noi colectăm numele și CNP-ul pentru gestionarea și emiterea documentelor de certificare privind participarea și absolvirea cursurilor.

IV. Temeiul Prelucrării

Una dintre cerințele esențiale ale Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“RGPD”) este că orice Prelucrare a Datelor Personale trebuie să aibă un temei legal. Prelucrarea Datelor Personale este necesară în vederea desfășurării activității specifice scopului Prelucrării, astfel cum este detaliat la punctul III de mai sus, mai exact, înscrierea la diverse cursuri de formare profesională. În general, vi se solicită să furnizați Datele dumneavoastră Personale în mod obligatoriu, cu excepția situațiilor în care vă comunicăm că anumite informații sunt facultative. Dacă nu ne oferiți respectivele Date Personale, cerute a fi furnizate în mod obligatoriu, demersul de înscriere poate fi întârziat sau chiar împiedicat. Pentru a putea prelucra Datele dumneavoastră Personale, Deltatel se bazează pe diferite temeiuri juridice, după cum urmează:

I. Noi colectăm email-ul dvs. pentru comunicări în scopuri de email marketing.

II. Noi colectăm emailul dumneavoastră pentru comunicări administrative legate de cursurile la care v-ați înscris.

III. Noi colectăm numele dumnevoastră în scopul personalizării mesajelor de marketing pe care vi le trimitem.

IV. Atunci când faceți o înscriere, noi colectăm numele, prenumele și CNP-ul pentru gestionarea și emiterea documentelor de certificare privin participarea și absolvirea cursurilor.

V. Transferuri de date, destinatari și temeiul legal al acestor transferuri.

1. Destinatari

Societăţi afiliate: Transferăm Datele dumneavoastră Personale entităților afiliate Deltatel, în măsura permisă de legislația aplicabilă în materie de confidențialitate a datelor, în conformitate cu art. 6(1)(f) RGPD pentru aducerea la îndeplinire a intereselor legitime ale Deltatel, în vederea facilitării comunicării interne și administrării sarcinilor altor entități afiliate, a planificării și administrării resurselor umane și pentru a putea desfășura relația de muncă în cadrul Societății.

Terți: Deltatel și orice entitate afiliată vă pot transfera datele unor agenții guvernamentale și de reglementare, instanțelor și altor autorități, toate în conformitate cu legislația aplicabilă, în baza Art. 6 (1) (c) RGPD, precum și consultanților externi cu rol de operatori de date (de ex., avocați, contabili, auditori etc.) în baza Art. 6 (1) (f) RGPD.

Prestatori de servicii (afiliați și ne-afiliați): Deltatel încheie contracte cu terți prestatori de servicii afiliați sau ne-afiliați, ca parte a operațiunilor sale comerciale normale, în vederea desfășurării anumitor sarcini legate de gestionarea resurselor umane.

2. Transferuri Transfrontaliere de Date

Putem ocazițional să transferăm Datele dumneavoastră Personale în afara țării în care vă aflați. Niciun destinatar al Datelor dumneavoastră Personale nu este localizat în țări pentru care nu există o hotărîre emisă de Comisia Europeană conform căreia respectiva ţară asigură un nivel adecvat de protecție a datelor.

Unii destinatari aflați în afara Spațiului Economic European („SEE”) sunt certificați conform EU-US Privacy Shield. În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legii europene privind protecția datelor (Art. 45 RGPD).

Încheind contracte de transfer al datelor în baza Clauzelor Contractuale Standard (2010/87/UE și/sau 2004/915/CE) la care se face referire în Art. 46 (5) RGPD sau utilizând alte mijloace adecvate (în legătură cu care puteți obține informații suplimentare utilizând datele de contact indicate în prezenta), ne asigurăm că toți destinatarii Datelor Personale aflați în afara SEE vor oferi un nivel adecvat de protecție a datelor și că există măsuri de securitate adecvate pentru protejarea Datelor Personale împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, a pierderii sau modificării accidentale, a divulgării sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Toate transferurile ulterioare se vor face cu respectarea cerințelor prevăzute de legislația aplicabilă.

VI. Perioade de retenție

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul menționat în prezenta vor fi păstrate:

i) cât este necesar, pentru cele menționate mai sus precum și

ii) ulterior, în cazul refuzării/retragerii înscrierii, în vederea unei posibile colaborări, pentru o alt curs disponibil, în baza consimțământului dumneavoastră, aplicându-se perioada de retenție menționată mai jos, sau, după caz, până când vă exprimați opțiunea de a vi se șterge Datele Personale din baza de date a Deltatel.

Vom păstra Datele Personale pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, vom elimina/șterge Datele dumneavoastră Personale din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

În principiu, Datele Personale vor fi șterse la împlinirea a 3 (trei) ani de la încheierea ultimului curs a dumneavoastră, cu excepția cazului în care deveniți angajat al Deltatel, caz în care se aplică perioada de retenție stabilită potrivit Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților. Dacă se inițiază o măsură legală, Datele Personale pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv pe durata eventualelor perioade de recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.

VII. Drepturile dumneavoastră

În baza prevederilor RGPD aplicabile, aveți următoarele drepturi:

1. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea că Datele Personale care vă privesc sunt prelucrate sau nu, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea Datelor Personale. Informațiile pe care le puteți primi în temeiul dreptului de acces includ scopurile prelucrării, categoriile de Date Personale vizate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele Personale.

Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor Personale prelucrate. Pentru copii suplimentare solicitate de dumneavoastră, vă putem percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

2. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor Personale incorecte care vă privesc. În funcție de scopul prelucrării, aveți dreptul completării Datelor Personale incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

3. Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat): Aveți dreptul de a ne solicita să ștergem Datele Personale care vă privesc. Societatea are obligația de a șterge Datele Personale în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

✓ Datele Personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

✓ Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, vă retrageți consimțământul cu privire la Prelucrare și nu există niciun alt temei juridic pentru Prelucrare;

✓ Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, vă opuneți Prelucrării (pe motivul că aceasta este ilegală, dar nu sunteți de acord cu ștergerea Datelor Personale, solicitând în schimb restricționarea Prelucrării lor) și nu există motive legitime care să prevaleze și să justifice Prelucrarea în continuare a Datelor dumneavoastră Personale de către Societate;

✓ Datele Personale au fost prelucrate ilegal;

✓ Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Societății în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern.

4. Dreptul la restricționarea Prelucrării: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră Personale. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri, conform legii aplicabile.

5. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi Datele Personale care vă privesc şi pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date Personale unei alte entități fără obiecțiuni din partea noastră.

6. Dreptul la opoziție: Aveți dreptul la opoziție, pe motive legate de situația dumneavoastră particulară, în orice moment, față de prelucrarea Datelor dumneavoastră Personale de către noi, și ne puteți solicita să nu vă mai prelucrăm Datele Personale. Dacă vă exercitați dreptul la opoziție, Datele dumneavoastră Personale nu vor mai fi prelucrate în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Dreptul la opoziție poate fi invalidat, în special, dacă prelucrarea Datelor dumneavoastră Personale este necesară pentru a lua măsuri înainte de a încheia un contract sau pentru executarea unui contract deja încheiat.

7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri: Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a Datelor Personale, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-o măsură semnificativă, cu excepția cazului în care consimțiți în mod explicit la aceasta.

8. Dreptul de a formula plângeri: Aveți dreptul de a formula plângeri în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu prelucrarea Datelor Personale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate în prezenta secțiune, precum și pentru orice informații suplimentare în legătură cu drepturile dumneavoastră în contextul prelucrării Datelor dumneavoastră Personale de către Societate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa hr@deltatel.ro sau prin corespondență la adresa : sediu Deltatel S.R.L., Timisoara, str Gh Lazar nr 11.